PV Piston Pump

PV Piston Pump

PV sequence Piston pump
CZPT piston type
Axial piston pump
Software: Mobil and industrial pump
PVB / PVQ / PVH sequence

PVB5
PVB6
PVB10
PVB15
PVB20
PVB29
PVB29-LSG-11-C 
PVQ10
PVQ13
PVQ20
PVQ32
PVH57
PVH74
PVH98
PVH131
PVB29 RS 20 C11
PVB10-RSY 31 C11
PVB10-RSY 31 CM11
PVB15-RSY-31 C11
PVB20-RS-20-C-eleven
PVQ10-A2R-SE1S-twenty-C21V
PVQ13A2R-SE-1S-C14
PVQ13A2R-SE-1S-C14V
PVQ20B2R-SE-1S-C21
PVQ20B2R-SE-1S-C21V
PVQ32B2R-SS-1S-C21
PVQ32B2R-SS-1S-C21V
PVH-seventy four-QIC-RF-1S-ten-C25-31**
PVH74  QIC-RF-1S-10-C25V-31
PVH131QIC RF  13S  11  C25 31
PVH131QIC  RF 13S  10    C25V 31
PVH57QIC RF 1S-ten- C25 31
PVH57QIC RF 1S  eleven C25  31
PVH98QIC RAF 13S  10  C25 31
PVH98QIC RF 1S 10          C25 31

Model assortment: PVB5-FRDV-20-HL-ten, PVB5-FRSV-twenty-C-eleven, PVB5-RDV-twenty-ML-ten, PVB5-RS-20-C-11-PRC, PVB5-RSV-21-C-11, PVB10-FRS-31-CC-eleven-PRC, PVB10-FRSY-31-C-eleven-PRC, PVB10-FRSY-31-C-eleven, PVB10-FSXV-31-CF-eleven, PVB10-RS-31-C-11, PVB10-RSV-31-CD-20, PVB20-FRS-twenty-C-eleven, PVB20-FRS-20-CCV-ten-PRC, PVB20-LS-20-CVP-eleven-PRC, PVB29-FRS-20-DD-11-PRC, PVB29-FRS-twenty-CD-20, PVB29-FRS-twenty-CV-eleven-PRC, PVB45-FRDF-21-DA-31, PVB45-FRDF-21-RA-11, PVB45-RDF-21-DA-31.

Model displacement ml/r speed  r/min presure MPa excess weight kg
hydraulic oil   hydraulic oil  
PVB5* ten.55 3600 1800 21 seven eight
PVB6* thirteen.81 3200 fourteen
PVB10* 21.ten 3200 21 15
PVB15 33.00 3000 14
PVB20 42.80 2400 21 26
PVB29 sixty one.60 2400 14
PVB45 94.fifty 2200 21 50
M- PVB15 33.00 2950 seventeen.five 15
M- PVB20 forty two.80 2500 17.5 26
M- PVB29 sixty one.60 2500 seventeen.five
M- PVB45 ninety four.50 2250 17.five 50
PFB5 10.55 3600 a thousand 21 7 five
PFB10 21.10 3200 1500 21 7 ten
PFB20 42.80 2400 1800 seventeen.five fourteen 19
PFB29-10 61.60 2400 1800 14 fourteen 19
PFB29-20 61.60 2400 1800 21 fourteen 29
PFB45 94.50 2200 21 33

 

our workshop:

 

PV Piston Pump